POLBROK

Agencja i spedycja Międzynarodowa

Firma POLBROK została założona 12 kwietnia 1999 roku jako "POLBROK - AGENCJA I SPEDYCJA MIEDZYNARODOWA" Sp. z o.o. powiązana kapitałowo z Chińsko-Polskim Towarzystwem Okrętowym SA "Chipolbrok" (www.chipolbrok.com ). Kapitał zakładowy firmy wynosi 16 mln złotych.

Zakres działania firmy obejmuje krajową i międzynarodową spedycję ładunków i usług w transporcie intermodalnym, przesyłki door-to-door, towary "project cargo", towary niebezpieczne IMO i ADR, ładunki strategiczne i wojskowe w systemie WSK, międzynarodowy transport drogowy, maklerstwo okrętowe, agencję żeglugową, agencję celną oraz ubezpieczenia transportowe. Nasza agencja żeglugowa współpracuje z wieloma renomowanymi armatorami.

SPEDYCJA

Podstawową działalnością Polbroku jest spedycja. Zajmujemy się ładunkami w imporcie, eksporcie i tranzycie oraz organizujemy transport morski, drogowy i kolejowy w komunikacji z całym światem. Posiadamy doświadczenia w obsłudze wszystkich rodzajów ładunku, w tym: pojazdy mechaniczne, towary masowe, drobnica, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, a także kontenery.


UBEZPIECZENIA

Oferujemy ubezpieczenia wszystkich rodzajów ładunków w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, transportowanych wszelkimi środkami transportu, jednocześnie posiadając ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Klauzula informacyjna


Szanowni Państwo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO, informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Śląskiej 17,
zwaną dalej Polbrok Sp. z o. o.

2. Polbrok Sp. z o. o. dba o to, by dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleconych czynności w zakresie spedycji oraz odpraw celnych.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione jak również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

6. Polbrok Sp. z o. o., informuje ponadto, że przysługuje Państwu prawo do : dostępu, sprostowania swoich danych, oraz żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia przesłanych danych do innego administratora.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy.

POLITYKA JAKOŚCI

Zgodnie z polityką jakości przyjętą przez Zarząd "POLBROK - Agencja i Spedycja Międzynarodowa" Sp. z o.o. w działalności spedycyjnej i agencyjnej, w tym również w obrocie wyrobami strategicznymi, kierujemy się dobrem Klienta i jego zadowoleniem ze sposobu świadczenia usług.

Dewizą firmy jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz jakość w zakresie organizacji i realizacji przemieszczania ładunków różnymi środkami transportu w transporcie międzynarodowym i krajowym (transport multimodalny).

Wysoka jakość naszych usług osiągana jest przez zaangażowanie personelu oraz wyposażenie w odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Zarząd deklaruje osobiste zaangażowanie w urzeczywistnianie powyższej polityki jakości, skuteczne osiąganie jej celów i ciągłe doskonalenie.

CERTYFIKATY

Firma Polbrok od października 2001 r. wdrożyła system międzynarodowych norm jakości i posiada Certyfikat ISO 9001: 2001, Certyfikat Międzynarodowego Systemu Kontroli WSK dla obsługi ładunków strategicznych i wojskowych oraz AEO.